شماره حساب

شماره حساب های ما:

                         بانک ملی:

                                 شماره حساب:  0108104049002

                                 شماره کارت:  6037991818813630

                                 بنام مهدی فاضلی

                         بانک ملت:

                                شماره حساب:  4234540227

                                شماره کارت:  6104337959446202

                                بنام مهدی فاضلی